Estudis Bio-habitabiliTaT

 

Mals de cap matinals a la feina?  problemes de son, somnis caòtics, sudoració nocturna, contractures i marejos? Acabes las teva jornada laboral cansada, no et concentres, notes que els teu rediment general és baix, estàs irritable i als teus companyxs o treballadorxs els passa el mateix?

Les pertorbacions electromagnètiques o geològiques al lloc de treball o a la zona de descans poden provocar aquests simptomes.

 

A +Habitable  et volem ajudar. Els nostres estudis de biohabitabilitat a casa o al lloc de treball, ens donen molta informació sobre les causes d’aquestes patologies provocades per l’estrès ambiental. Amb un extens i exhaustiu informe avaluem les fonts de contaminació, les causes que les provoquen i t’assessorem, si és el cas,  sobre les diverses mesures correctives per a poder solucionar el problema, amb un seguiment del procés. En moltes ocasions amb petits canvis d’hàbits i una bona higiene electromagnètica solucionem el problema. En altres casos, és necessari apantallament o sanejament.  

 

 

Si et sents tensx al llit i no et pots relaxar, sovint es tracta que  estàs sotmèsx a tensió, per exemple, per la contaminació electromagnètica causada per instal·lacions tècniques en i al voltant del llit, o una antena de telefonia mòbil que altera el teu descans i provoca que el teu son no sigui recuperador.

Si la persona, parla amb desesperació d’un brunzit, de vibracions i sensacions desagradables de pressió, en molts casos, realment es troba sota pressió i cal considerar una possible presència d’infrasons.

En el cas que tingui els ulls irritats o es queixi d’un nas tapat o tos, tenim indicis de problemes de l’ambient interior o de caràcter microbiològic.

Quan l’asma, la bronquitis o la MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica) empitjoren sempre sol en una habitació determinada i en cap altre lloc, sovint és un indici de la presència de floridura o bacteris.

Si pateix de vies respiratòries seques o altres irritacions de les mucoses, la persona probablement viu en un entorn amb un aire massa sec o amb massa pols fina. Si  se sent més cansada al despertar pels matins que a l’anar a dormir a les nits, la causa no necessàriament és la contaminació electromagnètica; podria ser un indici de la mala qualitat de l’aire de l’habitació, ja que moltes vegades es ventila de manera insuficient i la concentració de diòxid de carboni arriba a valors crítics només a causa de la respiració, sobretot, en els espais moderns perfectament segellats.

 Els símptomes són senyals d’alarma biològiques importants i no apareixen per ser suprimides, sinó per indicar-nos possibles vies de detecció i de tractament de les causes de la malaltia.

 

 

L’apartat d’estudis de Bio-habitabilitat és un punt clau de la nostra filosofia. La nostra formació i experiència en estudis i apantallament de camp electromagnètic, ha estat extensa al llarg dels últims 10 anys. La nostra referència a mesuraments en biocosntrucció, és la norma tècnica SBM 2015 de l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN.

 

Passem el 90% del nostre temps en espais interiors i en moltes ocasions no som conscients que les malalties cròniques i les malalties associades amb símptomes no específics van en augment. A més de l’estrès habitual en els entorns socials i laborals, l’exposició física i química a substàncies i radiacions a la llar, a la feina i durant les activitats d’oci. Les pertorbacions radioactives en relació amb les distorsions de el camp magnètic terrestre i les anomalies de la radiació terrestre produïda per falles o corrents d’aigua subterrània són factors causals o contribuents mediambientals que mereixen l’atenció dels metges, així com de tots els altres membres de la comunitat a la cura de la salut.

La contaminació atmosfèrica per les substàncies volàtils pesades o lleugeres que desprenen els materials de construcció, la radioactivitat d’alguns d’ells, l’emanació de gas radó, les característiques de les superfícies i la seva conductivitat (importants generadors de camps elèctrics continus) són importants factors de risc per a la salut.

Els organismes vius han estat exposats constantment, al llarg de l’evolució terrestre, a camps elèctrics i magnètics estàtics d’intensitats moderades. Mentre que no hi ha efectes adversos per a la salut relacionats amb l’exposició habitual a aquests camps ambientals naturals, les variacions en la seva intensitat en l’ordre de l’20% durant tempestes magnètiques a causa dels canvis en l’activitat solar o alteracions geomagnètiques i tel·lúriques, si estan relacionades amb l’augment d’estrès en els animals i incidents a la salut humana, incloent les malalties nervioses i psíquiques, les crisis hipertensives, atacs cardíacs, accidents cerebrals i la mortalitat per diversos tipus de patologies.

 

Els organismes vius perceben els CEM com un estressors ambientals. En el cas de l’estrès ambiental, es tracta d’una reacció de la persona davant una situació concreta en què es presenta un conjunt de variables ambientals la disposició i intensitat fa que siguin percebudes com aversives per a la persona. En aquesta reacció estan implicats:

components fisiològics, components cognitius, components afectiu-emocionals, components comportamentals, components socioculturals

Els camps electromagnètics artificials constitueixen un nou factor d’estrès per als organismes vius dins dels milers de milions d’anys d’evolució biològica, les cèl·lules no han desenvolupat mecanismes de defensa, per exemple, els gens especials que s’activen per la protecció contra l’estrès electromagnètic dels CEM artificials.

Aquesta pot ser la raó per la qual, en resposta als camps electromagnètics artificials, es troben cèl·lules per activar els gens de xoc tèrmic i produir aquestes proteïnes de xoc tèrmic molt ràpidament (en minuts) i a un ritme molt més gran que en altres estressors. Sembla que és per aquesta raó que la radiació de el telèfon mòbil produeix dany en l’ADN i la mort cel·lular en les cèl·lules reproductives d’insectes en un grau major que altres tipus de factors estressants externs examinats en diversos estudis.

Per tant sembla que les cèl·lules són molt més sensibles als camps electromagnètics artificials que a altres tipus d’estrès prèviament experimentats pels organismes vius com ara la calor, el fred, la fam, o productes químics. L’estrès repetitiu que condueix a l’activació contínua de gens de xoc tèrmic o dany de l’ADN pot conduir a el càncer.

 

 

 

 

A + Habitatble estem especialitzats en apantallaments de camps electromagnètics amb més de 10anys d’experiència desenvolupant mesures correctives en tot tipus d’edificis convencionals i ecològics.

 El servei d’estudis de Biohabitabilitat, es divideix en tres apartats seguint el criteri de la norma de mesurament SBM Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN

 A: CAMPS, ONES, RADIACIÓ

 – CAMPS ELÈCTRICS ALTERNS (baixes freqüències)

 Mesura de la intensitat de camps elèctrics de baixa freqüència i de la tensió corporal, determinant la freqüència dominant i de les ones harmòniques significatives

 -CAMPS MAGNÈTICS ALTERNS (baixes freqüències)

 Mesura i registre de llarga durada de la densitat de flux de baixa freqüència del corrent de la xarxa i ferrocarril amb determinació de la freqüència dominant i de les ones harmòniques significatives

 – ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (altes freqüències)

 Mesura de la densitat de potència electromagnètica, amb determinació de les freqüències dominants, o serveis de radiocomunicació i les seves característiques de senyal (pulsacions de baixa freqüència, periodicitat, amplada de banda, modulació, etc.)

 – CAMPS ELÈCTRICS CONTINUS (electrostàtica)

Mesura de la tensió superficial electrostàtica així com el seu temps de descàrrega.

 – CAMPS MAGNÈTICS CONTINUS (magnetostàtica)

Mesura de la deformació de el camp magnètic terrestre en diferència de densitat de flux (metall) o oscil·lació temporal de la densitat de flux (corrent continu), així com la desviació de la brúixola.

 – RADIOACTIVITAT (Radiació alfa, beta i gamma, Radó)

Mesura de la radioactivitat com a taxa d’impulsos, taxa de dosi equivalent i diferència, així com mesurament i registre prolongat de la concentració de radó.

 – PERTORBACIONS GEOLÒGIQUES (Camp magnètic i radiació terrestre)

Mesura de el camp magnètic terrestre i la seva radiació, i els seus pertorbacions significatives

 – ONES ACÚSTIQUES (Soroll aeri, soroll d’impacte)

Mesura de soroll i de sons audibles, infrasons i ultrasons, així com oscil·lacions i vibracions.

 – LLUM (il·luminació artificial – llum visible, radiació UV i infraroja)

Mesura de camps electromagnètics, espectre de la llum, distribució de l’espectre, parpelleig de la llum, intensitat d’il·luminació, reproducció de la color, temperatura del color, ultrasò.

B TÒXICS DOMÈSTICS, AGENTS CONTAMINANTS, ambient interior

 Paràmetres mínims segons la normativa en Qualitat de l’Aire Interior:

• Temperatura i humitat relativa (confort tèrmic)

• CO2 (taxa de ventilació)

• CO

• Partícules en suspensió PM 2,5

• identificació de les partícules en suspensió

• Control de matèria particulada en superfície de conductes d’impulsió

• Bacteris i fongs en ambient

Paràmetres complementaris a la normativa de Qualitat de l’Aire Interior:

• Il·luminació ambiental

• Soroll ambiental

• Gasos (NO2, SO2, …)

• Fibres en suspensió

• Camps electromagnètics i elèctrics

• Ozó, etc.

 Avaluació de l’edifici i els usuaris, inspecció visual, impressions generals i olfactives (olors); eventualment consulta en fitxes de dades de seguretat, fitxes tècniques, actes de construcció, documentació fotogràfica, etc.

 Inspecció dels espais interiors a analitzar, consultes als habitants sobre l’historial de l’edifici, dels materials utilitzats, equipaments, mobles, paviments, adhesius, pintures, laques o altres materials de construcció i reforma, episodis actuals o passats d’olors, sospites o símptomes de malaltia. La inspecció visual exhaustiva comprèn si és possible, informació relativa a la construcció de terres, parets i cobertes, utilització de locals auxiliars i habitatges annexes, hàbits d’ús i de ventilació, punts febles en la construcció segons l’any d’edificació, per exemple, cues asfàltiques que contenen HAP i PCBs sota el parquet en cases més antigues, formaldehid i protectors de la fusta, per exemple, en una casa dels anys 70 o en habitacions sospitoses, revestides de fusta corresponentment tractada.

 Mesuraments directes, procediments d’anàlisi preliminars i mesuraments orientatives

Mesures orientatives i comparatives mitjançant tubets d’anàlisi, plaquetes i mesuradors d’indicació directa.

Es realitza una primera valoració ràpida de la situació atmosfèrica in situ mitjançant procediments senzills d’anàlisi preliminars (per exemple, Bio-check-F per al formaldehid o tubets d’anàlisi d’indicació directa, són valoracions bastant sensibles i poc molestes d’una situació de contaminació ).

Detecció de concentracions lleugeres de suma de dissolvents i altres substàncies nocives lleugerament o mitjanament volàtils treballen sobre el principi de la detecció de la fotoionització (PID).

Les inspeccions d’aquest tipus són útils com a complement als estudis preliminars o la presa de mostres més complicada per a anàlisi de laboratori, es poden emprendre ràpidament en diverses habitacions o armaris sospitosos. A les fissures, esquerdes, buits i sobre les superfícies es poden realitzar de seguida mesuraments comparatives de forma senzilla. A més es poden analitzar materials sospitosos directament sobre les superfícies (catifa, revestiment de sòls, etc.) sota d’un aïllament o en un recipient adequat.

En el cas de pesticides i altres tòxics difícilment volàtils no existeixen tests ràpids fiables, tan sols per a pentaclorofenol (Bio-Check-PCP).

 Si els primers mesuraments indiquen un contingut de tòxics proper o per sobre d’un valor indicatius a comprovar de forma més exacta (SBM, UBA, OMS, AGÖF), s’ha de determinar el compliment de la valor indicatiu, o la mesura de la seva superació mitjançant una presa de mostres adequada amb anàlisis de laboratori específic

Presa de mostres per a anàlisi de laboratori

Mesures d’avaluació (per exemple, valors indicatius SBM per a zones de repòs) amb presa de mostra in situ i valoració en laboratori.

 Aquests estudis més exactes i diferenciats no proporcionen resultats in situ, sinó que necessiten anàlisis de laboratori després de la presa de mostres i són corresponentment més cares. Es poden analitzar mostres d’aire, pols, superfícies i materials. Es prenen mostres i es duen a laboratori, especialitzat en analítica de tòxics en interiors.

AGENTS CONTAMINANTS A AVALUAR:

 Formaldehid i altres agents contaminants gasosos

Mesura d’agents contaminants gasosos com el formaldehid, ozó i clor, gasos urbans i industrials, gas natural, monòxid de carboni i diòxid de nitrogen, així com altres gasos de combustió.

 DISSOLVENTS i altres agents contaminants molt o mitjanament volàtils

Mesura d’agents contaminants volàtils (mg / m3, ppm) com aldehids, alifatos, alcohols, aromes, èsters, glicols, cetones, cresols, fenols, siloxans, terpens i altres compostos orgànics (VOC).

 PESTICIDES i altres agents contaminants poc volàtils

Mesura d’agents contaminants poc volàtils com biocides, insecticides, fungicides, protectors de la fusta, protectors de catifes, productes ignifugants, adobadors, piretroides, PCB, HAP, dioxines

 METALLS PESATS i altres agents contaminants similars

Mesura d’agents contaminants minerals com metalls lleugers i pesats (alumini, antimoni, arsènic, bari, plom, cadmi, crom, cobalt, coure, níquel, mercuri, zinc, etc.) compostos metàl·lics i minerals

 PARTÍCULES I FIBRES (pols fina, nanopartícules, amiant, fibres minerals, etc.)

Mesura de pols, nombre i mida de partícules, amiant i altres fibres.

 Ambient interior (temperatura, humitat, CO2, ionització, renovació de l’aire, olors, etc.)

Mesura de la temperatura de l’aire i de les superfícies, de la humitat de l’aire i dels materials, de l’oxigen, de l’diòxid de carboni, de la pressió atmosfèrica, de el moviment de l’aire i de la ionització de l’aire així com de l’electricitat atmosfèrica , constatació d’olors i de la taxa de renovació de l’aire.

 

C FONGS, BACTERIS, AL·LÈRGENS

 Floridures i les seves espores, així com els seus metabòlits

Mesura i identificació de fongs de floridures, d’espores de floridura i de components de fongs cultivables o no, així com dels seus metabòlits (MVOC, toxines, etc.)

Fongs levaduriformes i els seus metabòlits

Mesura i identificació de fongs levaduriformes i els seus metabòlits

 BACTERIS i els seus metabòlits

Mesura i identificació de bacteris i els seus metabòlits

 En els interiors no ha d’haver presència de fongs de floridura directament visible ni microscòpica, tampoc contaminació per espores o els seus metabòlits (micotoxines, MVOC, glucans, al·lèrgens)

 Inspecció i qüestionari

Anamnesi de l’edifici i dels usuaris, inspecció ocular, impressions generals i olfactives (olors). Eventualment amb ajuda de l’endoscopi, la lupa, microscopi de butxaca, detector d’olors, alarma, documentació fotogràfica, etc.

 Mètodes de cultiu

Cultiu de microorganismes i recompte i identificació posteriors. En mitjans de cultiu (agar, plaques Petri, plaques Rodac, làmines de contacte, indicadors de gèrmens, etc.)

Les indicacions de quantitat de gèrmens es fan en unitats de formació de colònies (UFC).

 anàlisi microscòpics

Les mostres (aire, superfícies, materials, pols, etc.) s’aporten directament per a la seva anàlisi en el microscopi òptic. Mitjançant microscopis òptics, portaobjectes, solucions fixadores, etc.

Anàlisi de l’aire

Recollida de fongs, espores i bacteris en l’aire, i anàlisi en cultius i / o microscopis. Amb recol·lector de gèrmens atmosfèrics, presa de mostres d’aire, impactador, col·lector de partícules o de ranura, i portaobjectes de cinta adhesiva, filtres de gelatina, etc.

 Recollida de gèrmens atmosfèrics

Mitjançant el col·lector de gèrmens atmosfèrics, impactador, filtre de gelatina, etc.

 Recollida de partícules de l’aire

Mitjançant col·lectors de partícules o de ranura i portaobjectes amb cinta adhesiva.

 Anàlisi de superfícies

Per al seu cultiu sobre mitjans de cultiu o per a l’anàlisi directe amb el microscopi òptic. Mitjançant mitjans de cultiu d’impacte, plaques Petri, torundas estèrils, pel·lícules adhesives.

 Anàlisi de materials

Per al seu cultiu sobre mitjans de cultiu o per a l’anàlisi directe amb el microscopi òptic. Mitjançant mitjans de cultiu, dissolucions, pel·lícules adhesives, hisops.

S’avaluen els materials afectats o sospitosos d’estar afectats per fongs (paper pintat, arrebossats, materials aïllants, fusta, catifes, actes, instal·lacions, etc.)

 Anàlisi de pols

Per al seu cultiu sobre mitjans de cultiu o per a l’anàlisi directe amb el microscopi òptic. Mitjançant mitjans de cultiu, dissolucions, pel·lícules adhesives.

La pols es recull mitjançant aspiració de determinades superfícies (sòls, catifes, encoixinats, mobles, etc.

Anàlisi MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds)

Per a la determinació d’emanacions que contenen fongs (i bacteris). Mitjançant bombes de presa de mostres i mitjans de recol·lecció, així com anàlisi en laboratoris especialitzats.

Mitjançant la presa de mostres de l’aire interior en tubs de carbó actiu o Tenax, seguida d’anàlisi cromatogràfics gasosos i espectromètric de masses en laboratori.

 Anàlisi de micotoxines

Per a la detecció de micotoxines específiques. Mitjançant mostres de materials i pols, juntament amb anàlisis de laboratori.

Les micotoxines es poden detectar o bé en els materials o en la pols casolà com a substàncies poc volàtils.

 Mesura d’humitat i temperatura

Per a la comprovació de les causes d’atmosfera interior i física constructiva per patologies microbianes, o per a l’estimació de riscos. Amb termòmetres adequats, higròmetres, aparells de mesurament d’humitat d’obra, registradors de dades climàtiques, sistemes modulars.

 ÀCARS DE LA POLS DOMÈSTIC i altres al·lèrgens

 Mesura per determinar el nombre d’àcars i dels seus excrements, pol·len, gramínies, pèls d’animals, al·lèrgens.

Mesura de les concentracions en la pols (micrograms per gram, μ / g), sobre superfícies (per metre quadrat, / m2) o en l’aire interior (nanograms per metre cúbic, ng / m3) mitjançant procediments d’anàlisis prèvies, microscopis i presa de mostres per a anàlisi de laboratori

 Aquests mesuraments es realitzen en tot tipus d’empreses, escoles, associacions i particulars per tota la península i les illes. Els estudis poden ser complets o parcials, depenent de la problemàtica a avaluar.

Es proposen mesures correctives mitjançant un exhaustiu informe. L’estudi es realitza seguint els paràmetres i protocols que marca la norma tècnica en mesuraments SBM 2015 per a la salut de l’habitatge de l’institut für Baubiologie + Nachhligkeit (IBN).