Projectes

Un bon electroclima als dormitoris

Com ho fem

Apantallament de Camps electromagnètics d’altes freqüències en façana

A Més Habitable ens dediquem a millorar la salut dels espais habitats. I aconseguir un bon electroclima als dormitoris pot ser un factor determinant per aconseguir un  descans reparador.

 

L’ideal és tenir un bon assessorament en biohabitabilitat i en instal·lacions biocompatibles. Si pot ser en fase de projecte millor. D’aquesta manera, podem evitar camps electromagnètics (CEM) de l’interior de l’habitatge produïts per la pròpia instal·lació elèctrica.

Un estudi de camp per realitzar mesures al terreny i comprovar els camps electromagnètics (CEM) provinents de l’exterior de l’habitatge, ens permet avaluar les possibles solucions per reduir o eliminar els camps electromagnètics en fase d’obra.

En aquest cas, després de realitzar mesures de camps electromagnètics d’alta freqüència, segons el protocol de IEB (Institut Espanyol de Baubiologie), es detecten valors extremadament alts a la zona de les habitacions. Per tal de reduir-los, s’analitzen els diferents sistemes de blindatge en CEM d’altes freqüències i es decideix col·locar una malla d’acer inoxidable tipus HEG de Yshield, amb una cinta electroconductora i les seves plaques de derivació a la toma de terra corresponents. La malla es col·loca per l’exterior, entre la paret ceràmica i la façana ventilada, d’aquesta manera s’aconsegueix una continuïtat en el blindatge i s’eviten ponts electromagnètics.

Per tenir una solució completa no ens podem descuidar la col·locació de vidres baix emissius en els tancaments d’aquesta façana. La seva composició també ajuda a disminuir els valors dels camps electromagnètics d’altes freqüències.

Un cop instal·lats els tancaments s’han de verificar els valors a l’interior de les habitacions per tal de fer una verificació del bon funcionament de tot el sistema

Un bon electroclima als dormitoris

De solucions per millorar l’electroclima als dormitoris n’hi ha moltes i tant es poden aplicar en obra nova, com en habitatge en us. Amb una bona higiene electromagnètica als dormitoris, aconseguirem un descans reparador, lliure de tensions provocades per els camps electromagnètics.

Bona nit, bona salut.

top

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.