Blog

Harmonia tecnològica i disseny interior saludable.

La nostra vida està envoltada de dispositius electrònics en els nostres espais vitals, és important conèixer i tenir en compte la interacció entre el disseny interior i els camps electromagnètics. Aquests camps invisibles, generats per l’electricitat i els dispositius electrònics, poden tenir efectes subtils però importants en la nostra salut i benestar.

Què és un camp electromagnètic i exemples de la seva presència?

Els camps electromagnètics (*CEM) són àrees d’energia que envolten els cables elèctrics i els dispositius electrònics. Exemples comuns inclouen el camp generat pels cables d’alimentació, carregadors de dispositius, els electrodomèstics i les xarxes sense fils. Encara que són invisibles, aquests camps poden afectar el nostre entorn i a nosaltres mateixos de manera desapercebuda.

La importància d’un disseny saludable i conscient.

Dissenyar conscientment espais interiors no sols es tracta d’estètica, sinó també de crear entorns que promoguin el benestar. En considerar la disposició dels dispositius electrònics, el cablejat i la ubicació de les fonts d’energia, podem minimitzar l’exposició innecessària a ones invisibles que tenen interacció directa amb el nostre organisme.

Consciència i harmonia en la tecnologia moderna.

En aquesta era digital, on la tecnologia evoluciona i és present en la nostra quotidianitat, conrear l’harmonia entre el nostre entorn tecnològic i el nostre benestar és essencial. En dissenyar conscientment els nostres espais interiors, podem gaudir dels beneficis de la tecnologia sense comprometre la nostra salut. El disseny d’instal·lacions elèctriques biocompatibles i la biologia de l’hàbitat tenen un paper clau en els nostres projectes. 

Ara et preguntaràs, com podem dissenyar de manera efectiva els nostres interiors per a reduir l’exposició als camps electromagnètics?

En Més Habitable organitzem està tasca en vuit punts clau:

  • Disseny d’una instal·lació elèctrica biocompatible.

Tenir en compte la distribució general del cablejat,el nombre de línies, els tipus de cable, els caixetins, el sistema de presa terra i els seus valors. Bàsicament, proposar estratègies per a minimitzar els *CEM de la pròpia instal·lació i els seus possibles efectes. Tècnicament ho cridem reduir el “valor ambiental” d’un espai.

  • Optimitzar la relació: distribució de l’espai-electroclima.

Cal considerar acuradament la disposició i ubicació dels dispositius electrònics i les fonts d’energia perquè no tots els espais tenen la mateixa importància a nivell de *electroclima. Quantes més hores passem en un espai, més restrictius tenen de ser els seus valors, per aquest motiu les oficines i els dormitoris tenen un tractament especial en la restricció de *CEM. 

  • Optimitzar la relació: Sistema constructiu-electroclima.

Tenim la sort de tenir molts sistemes constructius: Prefabricats de formigó, construcció tradicional, estructures de ferro, estructura de fusta, bales de palla, *tapial, *CLT, *termoarcilla, envans de cartó guix…Però no tots els materials reaccionen igual davant d’un *CEM. 

Si estem en fase projecte és bàsic parlar del sistema constructiu i dels materials que s’usaran, en funció de l’elecció, el disseny de la instal·lació elèctrica pot variar.

  • Elecció adequada de materials d’acabat i mobiliari.

Una elecció errònia dels materials de decoració o del mobiliari ens pot generar un problema a nivell de camps electromagnètics continus (electroestàtica). El control de la humitat i del sistema de ventilació també juguen un paper important per a evitar patologies com la *lipoatrofia semicircular típica d’oficines.

  • Elecció adequada dels consumidors elèctrics finals.

Una mala elecció en els electrodomèstics, les llums o els aparells diversos que pot haver-hi en una casa, ens poden penalitzar moltíssim en els valors *CEM. Hi ha aparells amb transformadors incorporats, amb motors, sense cable de presa terra, que funcionen amb tecnologies sense fils…Cal valorar cadascun d’ells per la seva necessitat, la seva funció, la seva ubicació i si és necessari el seu horari de funcionament. 

  • Analitzar i minimitzar les fonts de CEM exteriors.

En general no podem desconnectar les fonts exteriors de *CEM (antenes de telefonia mòbil, transformadors o línies de companyia, encaminador del veíns) Per això, l’ús d’apantallaments electromagnètics en les finestres i àrees sensibles pot proporcionar una capa addicional de protecció.

Un apantallament utilitza materials de construcció que tenen propietats d’apantallament electromagnètic, com a pintures i revestiments, per a reduir la penetració de camps electromagnètics en interiors.

  • Analitzar i minimitzar les fonts de CEM interiors.

En el cas d’un edifici en ús cal analitzar la possible contaminació de CEM procedent dels aparells instal·lats o de la pròpia instal·lació elèctrica. 

  • Reducïr els *CEM amb bons hàbits.

Els bons hàbits també són importants per a reduir els CEM, són els més econòmics d’implantar però requereixen de consciència i perseverança.

Manera avió: Activa la manera avió en dispositius mòbils quan no estiguin en ús. Això redueix l’emissió de senyals electromagnètics.

Límits de temps: Estableix límits de temps per a l’ús de dispositius electrònics, especialment abans de dormir, per a permetre un descans més saludable.

Apaga a la nit: Apaga els dispositius electrònics durant la nit o desconnectar-los del corrent elèctric per a minimitzar l’exposició als camps electromagnètics

Segons l’estat en el qual es trobi el nostre edifici podrem aplicar més o menys punts. Per exemple, un edifici en fase de projecte es poden aplicar tots, però un edifici en ús només els tres o quatre últims.

Tant si estàs dissenyant un espai des de zero, projectant una reforma o tens un edifici en ús, considera consultar-nos per a realitzar una avaluació professional de camps electromagnètics i oferir recomanacions específiques.

Podem ajudar-te a trobar una harmonia tecnològica amb la vida moderna. No dubtis que volem crear entorns que promoguin tant el confort estètic com la salut integral.

top

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.